Polityka prywatności

Administrator danych osobowych

Administratorem serwisu www.kabicare.pl (dalej zwany Serwisem) jest Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Aleje Jerozolimskie 134, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy, Sąd Gospodarczy, XII Wydz. KRS nr KRS 0000022182, NIP 521-29-35-353, REGON 013231488  (dalej: FKP).

Administratorem danych osobowych podawanych w formularzach kontaktowych jest FKP.

Zachowanie poufności, ochrona danych oraz respektowanie praw osób, których dotyczą przetwarzane dane, są dla FKP niezwykle ważne i chcemy, aby każda osoba, której dane przetwarzamy wiedziała, że stosujemy się do wymagań wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”). W związku z tym FKP stosuje odpowiednie środki ochrony danych jak też na bieżąco monitoruje bezpieczeństwo danych oraz aktywnie reaguje na zidentyfikowane zagrożenia i reaguje na wszelkie wnioski osób, których dotyczą dane.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Za pomocą Serwisu dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

 • prowadzenia korespondencji, realizacji odpowiedzi na pytania i wnioski kierowane do FKP,
 • przyjmowania zgłoszeń dotyczących działań niepożądanych leków.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, wówczas gdy dane przetwarzane będą w prawnie uzasadnionym interesie Spółki, gdzie interesem tym jest prowadzenie korespondencji i współpraca, prezentacja produktów FKP

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych będzie stanowić również realizacja obowiązków FKP wynikających z przepisów prawa, takich jak przyjmowanie zgłoszeń i rejestrowanie działań niepożądanych leków. Podstawę prawną przetwarzania stanowią przepisy art. 9 ust. 2 lit. i) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego w postaci zapewnienia wysokich standardów jakości i bezpieczeństwa produktów leczniczych. Obowiązek prawny wynika z art. art. 36d, art. 36e art. 36g ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2211).

Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji ww. celów.

Odbiorcy danych osobowych

FKP przekazuje dane osobowe innym podmiotom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Spółki. Dane osobowe powierzane są do przetwarzania wyłącznie podmiotom zapewniającym odpowiednie standardy ochrony danych stosownie do wymagań art. 28 RODO.

FKP w ramach realizacji obowiązku prawnego związanego z przyjmowaniem i rejestrowaniem działań niepożądanych leków udostępnia dane osobowe Europejskiej Agencji Leków. Pozostałe dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Okresy przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane na potrzeby prowadzenia korespondencji oraz udzielaniem odpowiedzi na zapytania będą usuwane sukcesywnie po ustaniu ich przydatności.

Dane osobowe dotyczące osób zgłaszających działania niepożądane leków będą przetwarzane przez okres ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego oraz przez okres 10 lat od momentu jego wygaśnięcia.

Prawa osób, których dotyczą dane osobowe

Osobie, której dane osobowe przetwarza FKP przysługuje prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
 • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
 • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
 • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Każda osoba, która uzna, że dotyczące jej dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, może wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Można również zapytać pod adresem mailowym dane.osobowe@Fresenius-Kabi.com

Wykorzystanie Google Analytics

Serwis korzysta z rozwiązania Google Analytics. Google Analytics nie zbiera danych prywatnych, jedynie informacje o pochodzeniu użytkowników identyfikowane na podstawie IP, które nie jest zawierane w tworzonych raportach.

W momencie wejścia na stronę ciasteczka (ang. cookies) tzw. pierwszej kategorii są czytane i nadpisywane, po czym zostają wysłane do zabezpieczonego serwera Google, na którym informacje są składowane i modyfikowane. Ciasteczka pierwszej kategorii (ang. first-party cookies), które są tworzone jedynie przez domenę obecną w Twoim pasku adresu. Jednocześnie tylko ta dana domena może wykorzystać ten rodzaj ciasteczek.

Ciasteczka nie są wykorzystywane do identyfikacji użytkowników.

Google Analytics jest systemem statystyk zbierającym dane na temat użytkowników, którzy odwiedzają naszą stronę internetową. Jest to możliwe przez umieszczenie na stronie specjalnego kodu JavaScript, który w momencie wejścia użytkownika na stronę pobiera o nim istotne dane i przesyła je do Google Analytics. Zestawienie takich danych możemy później oglądać w formie różnych rozbudowanych raportów – gotowych, lub stworzonych przez nas. Przykładowe dane, jakie zbiera na temat użytkowników Google Analytics podczas analizy ruchu na stronie internetowej to:

 • jak do nas trafili (czy poprzez wyszukiwarkę, czy poprzez odesłanie z innej strony, czy bezpośrednio wpisując ręcznie adres strony w przeglądarce),
 • w jakim miejscu fizycznie przebywali (państwo, miasto),
 • z jakiego oprogramowania korzystają (system operacyjny, przeglądarka, rodzaj urządzenia),
 • jak zachowywali się na stronie (jak długo przebywali na konkretnej podstronie, ile podstron odwiedzili).

Wszystkie te informacje odpowiednio przeanalizowane i zinterpretowane mogą pomóc w poprawieniu naszej strony internetowej i lepszym dostosowaniu jej zawartości do potrzeb odbiorców.

Kontakt

Jeśli potrzebuje Pani/Pan dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chce Pani/Pan skorzystać z przysługujących praw, prosimy o kontakt:

Dane.osobowe@Fresenius-Kabi.com

Albo bezspośrednio do IOD:

Fresenius Kabi AG
Else-Kröner-Straße 1
61352 Bad Homburg
Germany
Contact